MAHJONG FROM THE CHINESE WALL

Spongebob the Rainbow of Colors X Ecco "IMP" (Belg.)Losh

 

The Chinese Wall - už nikdy více!!!

"Už nikdy více!!!" Toto se mi honí hlavou posledních pár dní, týdnů, měsíců. Z počátku jsem si myslela, že toto téma nebudu řešit veřejně, ale okolnosti a chování majitelky chovatelské stanice  The Chinese Wall mě k tomu donutily. Chci se s Vámi se všemi podělit o zkušenosti s importem psa ze zahraničí a hlavně s problémy, která Vás mohou potkat.

Jak to všechno začalo. V době, kdy byl Arkymu rok, jsem mu chtěla koupit kamaráda.Vybírala jsem pejska asi půl roku. Nejdříve jsem měla vyhlídnutého psa v USA, ale vzhledem k nepřiměřeně vysoké ceně jsem to vzdala. Nakonec jsme si ho dovezla z Holandska. Paní chovatelka věděla, že chci Mahjonga do chovu.  Od začátku jsme se těšila jak budu s Mahjongem jezdit na výstavy a jak přivedu do ČR novou a zdravou krev. Od malička jsem se mu maximálně věnovala. Ve 4 měsících jsme byli na 1.výstavě v Mladé Boleslavi. Byl zde oceněn velmi nadějný. To ještě nikdo netušil, že to je jeho první a poslední výstava. Po pár týdnech jsme zjistili, že Mahjongovi nedorůstá spodní čelist a tak vzniká podkus. Ihned jsme navštívili MVDr. Herčíka v Praze a následně MVDr. Tomáše Fichtla v Brně. Bylo mi sděleno, že se jedná o genetickou vadu. Také jsem kontaktovala ch.s. The Chinese Wall. Informovala jsem se, zda Mahjongovi sourozenci nebo jiná štěňátka z tohoto spojení nemají, nebo neměla problémy s růstem spodní čelisti. Její odpověď byla samozřejmě : NE! Jestli je to pravda nebo lež se už nikdy nedozvím. Pani chovatelka mi řekla, že je ještě brzo a Mahjongovi čelist do roku doroste a zoubky se spraví. Poradila mi, abych nechala Mahjongovi dát rovnátka a nebo výstuhy. Což by znamenalo operaci, ale to bych nepřipustila vzhledem k bolestivému zákroku.

Obrazek

Celou dobu jsem doufala, že se vše postupem Majongova růstu  spraví. Bohužel jeho podkus se stále zvětšoval a spodní špičáky mu rostly do patra. Od MVDr. Fichtla jsem už věděla, že se tato vada nedá operativně odstranit z důvodu velkého podkusu, což znamená, že Mahjong bude mít do budoucna problémy jak se špičáky, které se budou muset zkrátit tak s vrchní čelistí, která bude v pozdějším věku přepadat přes spodní a tím nastanou komplikace se stravováním.

 

Tento týden jsem zaslala paní chovatelce lekařskou zprávu, ve  které je napsána diagnóza Mahjonga. Požádala jsem jí o finanční vyrovnání, protože Mahjong není v hodný k chovu. Obdržela jsme mail s touto informací, "...že jsme si Mahjonga nekupovala k chovu" : tím asi paní chtěla říct, že jsem si pro pejska jela do Holandska jen tak, aby se mnou spal v posteli. Dále mi sdělila, že jsme Mahjongovi měli dát ty jednou už zmiňované rovnátka a výstuhy - tím pádem by byl asi k chovu v Holandsku, ale ne v ČR. Odmítla teda jakékoli finanční vyrovnání. Peníze pro mě nejsou prioritní, jedná se mi hlavně o princip a její přístup k danému problému. Pro zasmání : jako náplast mi nabízela za 900 euro štěně od Nantoun I´m Walnut =). Asi jich máme v ČR málo =D.

Obrazek

Vím, že běžně ve státech EU se  nakrývají  psi, kteří mají genetickou vadu. Paní chovatelka si asi myslí, že po operaci spodní čelisti by byl Mahjong výstavní pejsek bez genetické vady. Nikdy bych toto neudělala a do chovu nepustila pejska s genenetickou vadou.

Moje rada pro ostatní. Pokud si chcete dovézt ze zahraničí pejska a nemáte informace o chovatelských stanicích, nikdy si nekupujte pejska mladšího 4-5 měsíců, který není přezubený. Sice možná zaplatíte více, ale máte jistotu, že pes je v pořádku a vhodný pro chov. Teď už chápu, proč v některých zemích se pejsci prodávají za daleko vyšší cenu a mají za sebou už i nějaké výstavy.

                     

Na závěr Vám chci jen říct, že Mahjong je naše zlatíčko, jak pro jeho krásu, tak pro jeho přátelskou povahu. Určitě ho každý z Vás uvidí s námi na výstavach. Bude Arkymu rád dělat doprovot. Je to naše nerozlučná dvojka.

Jitka.

 

 

English translation

 The Chinese Wall  - NEVER MORE!!!

...never more!!! This has been keeping in my mind recently. At the beginning I thought that I would not deal with this in public but circumstances and behaviour of the breeding station The Chineese Wall forced me to do it. I want to share my experience about the import of a dog from abroad and especially about the problems which can follow. 
 

How did everything start. At the time when Arky was a year old I wanted to buy him a friend. I had been choosing a dog for half a year. Firstly, I chose a dog in the USA, but according to an inadequately high prize I gave it up. Finally I brought him from Netherlands. The breeder knew since the beginning that I wanted Mahjong for breeding and I was looking forward to going to exhibitions with him and bringing “a new and healthy blood “. I took care of him as much as I could. When he was 4 months we went to the first exhibition in Mladá Boleslav. He was awarded there as promising. No one would think, that it was his first but last exhibition. After a few weeks we found out ,that his lower jaw is not growing and he has an overlap. We immediately visited a wet doctor Mr. Herčík in Prague and then doctor Tomáš Fichtl in Brno. I was told that it was a genetic indisposition. I also contacted the breeding station The Chinese Wall. I wanted to know if any of Mahjong´s siblings or any other puppy had any troubles with their lower jaws. Her answer was obviously:”NO”! If it is truth or not I will never find out. The breeder told me, that it was too early and that Mahjong´s jaw would grow within a year and his teeth would be fine. She advised me to have braces or bits for Mahjong. It would mean a surgery and I would not admit that according to the painfulness.


All the time I hoped that the time will fix everything. Unfortunately his overlap was getting bigger and bigger and his lower canine teeth grew to his palate. From doctor Fichtl I had known that this defect is impossible to fix by a surgery because of a big overlap, which means that Mahjong will have big problems both with his canine teeth that will have to be shortened and his palate that will fall over the lower jaw and he will have troubles with eating.
 

This week I sent the medical report about Mahjong diagnosis to the breeder. I asked her for a financial settlement because Mahjong is not suitable for breeding. I received an E-mail with this information: “......we did not buy Mahjong for breeding”. Mrs. probably wanted to say that we went to Netherlands so that we would have a dog to sleep with us in bed. She also reminded me, that we had to give him the mentioned braces and bits – which probably would be enough for breeding in Netherlands, but not in the Czech Republic. She refused any financial supplement. Money is not my priority, this is about the principles and her attitude towards the problem. Just for fun, she offered me a puppy from Nantoun I´m Walnut for 900 Euro. It seems that we do not have enough of them in the Czech Republic.


I know that it is common not to breed with genetically defected dogs. Mrs. Breeder probably thinks that after the lower jaw surgery Mahjong could be a perfect dog without genetic indisposition. I would never let breed with genetically defected dog.
 

My advice to everyone is: “If you want to bring a dog from abroad and you do not have information about the breeding farm never buy any dog younger than 4-5 months, who has not changed his teeth. You might pay more but you will be sure, that the dog is all right and suitable for breeding. Now I understand why in some countries dogs are sold for much higher prize and have gone through several exhibitions.
 

At the end I want to tell you that Mahjong is our darling not only for his beauty but also for his friendliness. For sure you will meet him at exhibitions. He will accompany Arky. They are our inseparable pair.

 

Jitka

 

Vyhledávání

Kontakt

LOVE PEI - Jitka Ganzvohlová Markvartice 63
588 56 Telč
+420 777 949 797